ตลาดขวัญ นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ภูริน หล้าเตจา
นางสาว กัลยารัตน์ ศรีษะพรม
นางสาว พิชญา เศรษฐพิมยากุล
นางสาว ธมนวรรณ เฉิดโฉม
นาย ชัชพงศ์ สรรศรี
นาย อิทธิกร ประเสริฐสังข์