นิยามของการกู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรมสำหรับการประกวดครั้งนี้

มรดกสถาปัตยกรรม หมายถึง สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ ที่อาจถูกปล่อยทิ้งร้างหรือละเลยจนเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป โดยการระบุคุณค่าของสถาปัตยกรรมดังกล่าว อาจเป็นในเชิงศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม 

การกู้ชีพ หมายถึง การเสนอแนวคิดในการออกแบบเพื่อฟื้นฟูมรดกสถาปัตยกรรมดังกล่าวให้คืนกลับมาเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป โดยคณะกรรมการเปิดกว้างให้ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์ได้เต็มที่ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาคุณค่าของมรดกนั้น ๆ ไว้ด้วย นอกจากนี้ แนวทางในการกู้ชีพควรอยู่บนหลักพื้นฐานของความเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยทีมที่เข้าร่วมประกวดสามารถนำเสนอแนวทางในการบูรณะได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้ประโยชน์หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

โครงการประกวดแบบ : กู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรม Heritage in Danger โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในหมู่นักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ในการเฟ้นหามรดกสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในท้องถิ่นของตน ที่กำลังประสบปัญหาเสื่อมโทรมหรือถูกทำลายจากการขาดการบำรุงรักษาหรือการใช้สอยที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต