การพัฒนาปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา นายวิชัย เหล่าพาณิชย์กุล
นาย ภาคภูมิ ไฝขาว
นาย ฐปนวงศ์ ภมรพงศ์อัมพร
นาย ธนกฤต โซวติเวชย์