การออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านขุนสมุทรจีน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตร์ ดร.ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน
นางสาว นิรชา ยิ้มประเสริฐ
นางสาว ณะพรศิริ ศาสตร์สง่า
นางสาว กัณฑมาศ มหารัตน์