การออกแบบปรับปรุงโบสถ์วัดขุนสมุทรจีน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตร์ ดร.ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน
นางสาว ปาณิสรา กุลจิตดิไผท
นางสาว อมิตตา อภิรติกร
นางสาว ปิยะกมล สายเสมา