อาคารที่ทำการกรมสรรพากร ถนนสี่พระยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ภูริน หล้าเตจา
นาย ธนะพล อัศวะไพโรจน์
นาย พงศ์วิษณุ์ สุวรรณมณี
นางสาว สิริวรรณ สระทองล้อม