เจดีย์จงหายไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
นาย สิรวิชญ์ จำนงค์
นาย พรพิพัฒน์ คูหะสุวรรณ
นาย วิชยุตม์ ยี่ฟั่น
นาย กันตพัฒน์ โพธิ์ประภาพันธ์