ยโสธรภาพยนต์: ฟื้นชีวิตใหม่ให้อาคารเก่า-1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตร์ ดร.วารุณี หวัง
นางสาว ชัญญา ปัญญาพูนตระกูล
นาย ภาณุวิชญ์ ศรีสุทธา
นาย กฤษกร วรรณจำปา
นาย รัชต์ธร ทวีศักดิ์ไพจิตร