มัสยิดบ้านอู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ