การออกแบบปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต