ปรับปรุงหลุมหลบภัย ต.บ้านใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี