การฟื้นฟูบ้านฝึกนิสิตภาควิชาคหกรรม (บ้านญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์