ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร
ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมในนามหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ อาทิ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม และสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา ที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลักดันและเชื่อมประสานงานด้านศาสนา ศิลปะ มรดกวัฒนธรรม และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับมรดกสถาปัตยกรรม มีส่วนช่วยส่งเสริมผลักดันการพัฒนาเชิงอนุรักษ์งานมรดกสถาปัตยกรรมและชุมชนในท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี
ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมในนามหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ อาทิ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม และสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา ที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลักดันและเชื่อมประสานงานด้านศาสนา ศิลปะ มรดกวัฒนธรรม และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับมรดกสถาปัตยกรรม มีส่วนช่วยส่งเสริมผลักดันการพัฒนาเชิงอนุรักษ์งานมรดกสถาปัตยกรรมและชุมชนในท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี รวมทั้งงานผลักดันให้การอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าดำเนินไปในทิศทางที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในระดับสากล จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้ริเริ่มผลักดันให้มีการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง สมควรที่จะได้รับรางวัลประเภท ค. บุคคลและองค์กรอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีนี้


ชุดภาพช่างภาพ
ชื่อ
มติ เสมา

ประวัติและผลงานโดยย่อ
งานหลัก สถาปนิก งานรอง ถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม (แบบสมัครเล่นที่จริงจัง) ถ่ายภาพทั่วไปตามแต่โอกาสและเวลา ส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ หรืองานด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรมต่างๆ