การคัดเลือกงานสถาปัตยกรรมดีเด่นฯมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมซึ่งมีคุณภาพดีเยี่ยมและมีคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม, เพื่อให้เกียรติและยกย่องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมนั้น, และเพื่อเผยแพร่การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมซึ่งมีคุณภาพดีเยี่ยมให้สาธารณชนรับรู้ ทำความเข้าใจ และซาบซึ้ง ในคุณค่าและประโยชน์ของงานสถาปัตยกรรมนั้นซึ่งมีผลต่อคุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้คน

โครงการทุกประเภทอาคารซึ่งไม่เคยถูกส่งเข้าร่วมการคัดเลือกฯมาก่อนสามารถถูกส่งเข้าร่วมการคัดเลือก โดยต้องถูกออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการคัดเลือกฯทำเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วยการพิจารณาแบบของโครงการทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือก และการไปเยี่ยมชมและพิจารณาโครงการที่ผ่านเข้ารอบขั้นตอนที่ 2

การคัดเลือกฯจะไม่กำหนดแบ่งแยกประเภทของโครงการไว้ คณะกรรมการจะพิจารณาทุกโครงการรวมกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานออกแบบเป็นสำคัญ โดยมีเกณฑ์หลักในการคัดเลือกดังนี้
•ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มในการออกแบบ
•คุณภาพของรูปแบบ ที่ว่าง และความสะดวกสบายในการใช้งาน ในทุกมิติ
•การตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และจิตวิญญาณของสถานที่ตั้ง
•ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
•แรงบันดาลใจให้กับประชาชนและนักออกแบบ

รางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นประกอบด้วย
> รางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น-ระดับทอง (Gold Level)
> รางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น-ระดับเงิน (Silver Level)
> รางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น-ระดับบรอนซ์ (Bronze Level)
> รางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น-ระดับชมเชย (Commended Level)